Privacy- en Cookiestatement Civinc – Waaromkiesjij.nl en Bubbel

1.          Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens?

Waaromkiesjij.nl en Bubbel zijn online discussieplatforms van Civinc B.V. (hierna “Civinc”). Op Waaromkiesjij.nl en Bubbel kun jij anoniem ‘politiek speeddaten’ met anderen. Op basis van je politieke oriëntatie word je gekoppeld aan iemand met een tegengestelde smaak. Vervolgens kan je in anonieme 1-op-1 chats aan de hand van prikkelende stellingen de discussie aangaan. Op Waaromkiesjij.nl kom je op een laagdrempelige manier in aanraking met denkbeelden van anderen en voer je het publieke debat dus onderling. 

In dit privacy statement leggen wij uit dat je anoniem bent op ons platform (paragraaf 2). Vervolgens leggen wij uit in welke andere gevallen wij wel jouw persoonsgegevens verwerken (paragraaf 3 en verder). Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.

Als je vragen hebt over dit privacy statement dan kun je een e-mail sturen naar hello@civinc.co, of per post naar Civinc, t.a.v. privacy contactpersoon, Tweede van der Helststraat 89h, 1073 AN Amsterdam.

2.          Jouw anonieme gebruik van ons platform

Waarom jij anoniem bent

Op Waaromkiesjij.nl en Bubbel ben je anoniem – dat leggen we hier uit. Wij verwerken geen enkel gegeven van jou waarmee wij of iemand anders jou kan identificeren. Wij verwerken niet jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer of ander gegeven dat naar jou te herleiden is. Zelfs jouw IP-adres slaan we niet op. Chatgesprekken zijn besloten – niemand kan meelezen. We verwijderen elk gesprek binnen 48 uur na het einde van het gesprek.

Wij weten niet wie jij bent, en dat kunnen we ook niet te weten komen. Verstrek daarom op ons platform geen gegevens die jouw identiteit kunnen openbaren. Jij bent anoniem en dat houden we graag zo.

Welke gegevens wij wel verwerken

Zodra je actief bent op Waaromkiesjij.nl of Bubbel krijg je een willekeurige reeks van cijfers en letters toegewezen (bijvoorbeeld SDFJ8234SEDh2489): een anonieme ID. Deze anonieme ID stelt ons in staat om gegevens over jouw gebruik van Waaromkiesjij.nl en Bubbel te verwerken. Wij verwerken bijvoorbeeld de antwoorden op stellingen, de politieke partijkeuze, de anonieme IDs van partner(s) waarmee is gechat, de antwoorden op gesloten of open vragen die wij jou stellen en of jij een partner rapporteert of zelf gerapporteerd wordt.

Deze gegevens helpen ons om inzicht te krijgen in het gebruik van ons platform, en het gedrag en de overtuigingen van de (anonieme) personen op het platform. Wij kunnen bijvoorbeeld concluderen dat CDA-stemmers vaker overtuigd worden om hun stem te veranderen dan Groenlinks-stemmers; of dat SP-stemmers zelden van mening veranderen. Deze inzichten helpen ons vervolgens weer om het platform te verbeteren en om onderzoek te doen. Als jij feedback achterlaat dan kunnen (anonieme) quotes worden gebruikt voor promotie.

In een paar gevallen verwerken wij wel jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer je jouw emailadres achterlaat als je door ons benaderd wil worden. Wij lichten dat in de rest van dit privacy statement doe. In die gevallen slaan we jouw persoonsgegevens altijd apart op, zodat wij deze gegevens niet aan jouw gesprekken kunnen koppelen. Jouw gesprekken blijven altijd anoniem.

3.          Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van personen die contact met ons opnemen of die willen dat wij contact met hen opnemen. Ook verwerken wij persoonsgegevens van personen die openbare berichten over ons platform achterlaten.

4.          Welke gegevens verzamelen we?

Hieronder staat een overzicht van de categorieën gegevens die we verwerken:

Categorieën (persoons)gegevensVoorbeelden
Communicatie en correspondentie(E-mail-)correspondentie
Openbare berichten over Civinc of ons platform die je op internet achterlaatBerichten op sociale mediaBeperkte gegevens van jouw sociale media profielGoogle recensies
Gegevens over jouw gebruik van onze websiteGegevens verzameld met cookies

5.          Hoe komen we aan je persoonsgegevens?

Een deel van je gegevens ontvangen we omdat je met ons communiceert. Als je Civinc volgt op sociale media of op sociale media communiceert met of over Civinc of ons platform, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je openbare profielgegevens. Als je informatie over Civinc of ons platform deelt via sociale media kunnen je gegevens zichtbaar worden via die sociale media. Civinc volgt zelf ook sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over jou.

Sommige gegevens verzamelen wij met gebruik van cookies. We maken uitsluitend gebruik van de analytische cookies van Google Analytics. Die cookies hebben we privacyvriendelijk ingesteld, in overeenstemming met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.          Voor welke doeleinden verzamelen we je gegevens en op basis van welke grondslag?

Doel & grondslagVoorbeelden
Om contact met jou te hebben Grondslag: uitvoering overeenkomstOm contact met je op te nemen wanneer je jouw e-mailadres achterlaat Om te reageren op vragen en klachten via e-mail of sociale media
Verbeteren van onze website Grondslag: gerechtvaardigd belang   Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om ons platform te verbeterenOm inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt Om met gebruik van statistische gegevens onze website te verbeteren
Om de veiligheid en stabiliteit van IT-systemen te waarborgen en het platform te beveiligen
Grondslag: Gerechtvaardigd belang Wij en de gebruikers van het platform hebben er een gerechtvaardigd belang bij om onze IT-systemen en het platform te beveiligen.
Het monitoren van IT-systemen. Om interne audits en onderzoeken te doen. Om het platform en de gegevens van gebruikers adequaat te beveiligen.
Ter bestrijding van onrechtmatig en/of strafbaar handelen via het platform
Grondslag: Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rust en/of Gerechtvaardigd belang Wij en derden hebben er een gerechtvaardigd belang bij om onrechtmatige of strafbare handelingen te kunnen bestrijden.
Om onrechtmatig en/of strafbaar handelen te onderzoeken Om gegevens te verstrekken aan derden indien we daartoe zijn gehouden.

7.          Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Wij kunnen gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy- en cookiestatement. Met derde partijen die als verwerker voor ons optreden hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij gegevens uitsluitend in onze opdracht zullen verwerken.

8.          Geven wij persoonsgegevens door naar andere landen?

We kunnen gebruikmaken van diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy- en cookiestatement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Jouw persoonsgegevens zullen alleen door ons of door ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de EER indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden.

Nadere informatie en/of een kopie van de in dit kader gesloten overeenkomst kun je verkrijgen door een e-mail te sturen naar hello@civinc.co.

9.          Hoe lang bewaren we je gegevens?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan dat we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor ze worden verzameld of verwerkt.

10.       Wat gebeurt er in het geval van overdracht van de onderneming?

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Civinc worden overgedragen aan een derde partij of kan Civinc fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen jouw persoonsgegevens aan deze derde worden overgedragen.

11.       Wat zijn je rechten?

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens (zie hieronder). Als je hier meer informatie over wil of één van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onder artikel 2 genoemde contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

12.       Wijzigingen

We kunnen ons privacy- en cookiestatement van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn of in verband met ontwikkelingen in technologie of regelgeving. Indien nodig stellen wij jou daarvan op de hoogte wanneer je het platform gebruikt. Zo nodig vragen wij jouw toestemming voor een gewijzigde of nieuwe verwerking.

Bijlage: OVERZICHT COOKIES

Onderstaande tabel toont een overzicht van de cookies die wij gebruiken, inclusief de doeleinden waar ze voor ingezet worden en de derde partijen die daarbij betrokken zijn:

Statistieken

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door gegevens te verzamelen en te rapporteren. Waar mogelijk worden de gegevens geanonimiseerd of gepseudonimiseerd.

NaamAanbiederDoelVerval termijnType
Google analyticsGoogleAnalytics (verbeteren van website, analyse)2 jaarThird party

Wij praten uiteraard graag met onze gebruikers!